دربارۀ ميزان دانش سیدجمال و مسئلۀ پروتستانیسم اسلامی

سیدجواد طباطبایی “او نیز مانند آخوندزاده اطلاع چندانی از جنبش اصلاح دینی در اروپا نداشت و بیشتر از آن که

بیشتر بخوانید