زبان فارسی عامل همبستگی میان اقوام در افغانستان

زبان فارسی عامل همبستگی میان اقوام در افغانستان       مهران موحد  خبرگزاری رویترز به بهانۀ انتقال بقایای پیکر

بیشتر بخوانید