سیستم بانکى و انحراف از مسیر توسعه ملى

نویسنده : دکتر على رشیدى رئیس انجمن اقتصاددانان ایران وضعیت فعلى سیستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ریشه

بیشتر بخوانید