مصطفی بادکوبه ای شاعر ملی آزاد شد

مصطفی بادکوبه ای شاعر ملی که از اسفند ماه ۱۳۸۹ در بازداشت نیروهای امنیتی بود امروز دوشنبه بصورت موقت از زندان آزاد شد.
وی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد بازداشت قرار گرفته بود با گذشت حدود سه ماه از بازداشتش بصورت موقت آزاد شد تا موعد دادگاهش فرا رسد.
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست آزادی این شاعر ملی گرا را به ایشان و عموم هموطنان تبریک می گوید.

دیدگاه شما چیست؟