بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت رهبران اصلاحات

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ، ضمن تاکید بر ضرورت گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و همدلی آگاهانه و مسولانه ، نسبت به این گذار و کوشش در جهت رفع موانع تحقق این مهم ، جملگی گروهها و نیروهای سیاسی را به بصیرت و اتخاذ منطقی متناسب با مصالح مملکت و همراهی با نهضت مردم ایران فرا خوانده و هشدار می دهد طرح افراطی بازداشت کسانی که گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را در بدنه ی قدرت دولتی از طریق اصلاحات استقبال کرده اند ، خطرناک و تنش زاست.در این شرایط باریک ، گروهی به پخش و شیوع اخبار نگران کننده و تهدید و ارعاب روی آورده و هر روز بازداشت مقامات همراه با جنبش را مطرح می کنند که این سخت گیری ها موجبات اضطراب عمومی و نگرانی جمله آزادیخواهان را سبب گردیده و ادامه ی آن به حال عموم مملکت مضر است.بر آگاهان روشن است که تحقق این تهدیدها ، به حرکت عمومی رگه هایی از خشونت تزریق کرده و بدین طریق زمینه هایی برای طرح ایده های غیر مسالمت آمیز فراهم خواهد شد و کشور را در طوفانی از حوادث فرو خواهد برد. با توجه به اینکه آگاهی عمومی از چهارچوب های مطلوب اهالی قدرت فراتر است و هیات موجوده بر آن بستر ، قوام و دوام نمی یابد ، راه حل طبیعی را باید در گسترش آزادی های مدنی ، ایجاد فضای باز سیاسی و ادامه ی گفتگوها و مناظرات سیاسی و سهیم کردن همه در این فرایند جستجو نمود.

پاینده ایران

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
شامگاه 29 آذر 1388

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.