مهندس رضا کرمانی شامگاه گذشته آزاد شد

شامگاه گذشته مهندس رضا کرمانی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست از زندان قزل حصار کرج آزاد شد.
ایشان که در سن ۷۸ سالگی چندی پیش برای حبس یکساله خود از طریق بازداشت به این زندان منتقل شده بود شامگاه گذشته آزاد شد. اخبار تکمیلی پیرامون ایشان متعاقبا ارسال خواهد شد

دیدگاه شما چیست؟