برای شیر دره پنجشیر;وخون هرگز نمی خسبد

گمان می برم در این چند روز روان سردار بزرگ و میهن پرست یعنی احمد شاه مسعود از برخی که نام ایرانی بر خود نهاده اند رنجیده خاطر شده باشد. حتما دیدید وشنیدید عده ای که نام صفحه ی خود را یکپارچگی و نیرومندی ایران زمین نهادند چه دشنام ها که نثار این مرد بزرگ و رهروان وی نکردند. باور بفرمایید بدترین از این دیگر نمیشد. آیا روح بزرگ سردار ما را خواهد بخشید.؟ آیا خواهیم توانست در برابر وجدان خود آسوده خاطر باشیم.؟ آیا به واقع ما هنوز می دانیم مفهوم ایران زمین وتبار ایرانی یعنی چه؟آیا فهمیده ام که ایران کجاست و ایرانی کیست.؟ من برادران وخواهران تاجیک و افغان را فرامی خانم که به این صفحه بروند و از این همه بی حرمتی که به تبار ایرانی و قهرمان بزرگ تاجیک ها وهمه ایرانی تباران و پان ایرانیسم شده است حمایت و پاسداری کنند. من نمی دانم دکتر عبدالله عبدلله عزیز چرا واکنش نشان نمی دهند. وی بهترین یادگار و وفادارترین شاگرد سردار بود.!؟
سردار بزرگ و شیر دره پنجشیر، ما در برابر روح بزرگ تو بسی شرمسار وخجل زده ایم.آیا روح بزرگ تو چنین فرزندان خطاکاری را خواهد بخشید؟نمی دانم.؟ گویی هنوز بعد از مرگت کسانی می خاهند از تو انتقام بگیرند. در واقع آن ها از این جهت به تو کینه می ورزند و عداوت می کنند چون که تو به ایران بزرگ و آرمان مقدس فلات ایران به زیر یک پرچم می اندیشی.! همین آرمان دشمنانت را بسی خشمگین کرده است.‍ ژ‍نرال بزرگ ایران زمین هرگز نخواب… که ما آسوده خاطر از بابت دشمنان تو و پان ایرانیسم و ایران زمین نیستیم…. بیدار باش وهوشیار برای تبار ایرانی برای آریانای(افغانستان) برای بخارا،برای سمرقند،برای فاراب، برای خجند ، برای سغد،برای ایران مادر و… عزیزترین جان ،برادر کشته به دست کینه اکنون در سوگ وفراغت به عزا نشسته ایم. ااین سوگ تنها نباید متعلق به تاجیک ها و یا پان ایرانیست ها باشد بلکه در واقع همه مردمان فلات ایران زمین باید در این روز جامعه سیاه برتن کنند و عزای سووشون وار برایت برپادارند…. چرا که سیاووش دیگری مظلومانه به ننگ خیانتی نابخشودنی ونزدودنی از پای در آمد و پر پر شد. ولی آن ها نمی دانند که تبار ایرانی انتقام خواهد گرفت. آنها نمی دانند که انتقام مظهر عدل الهی است. آن ها نمی دانند بازنادری از گوشه ای از این سرزمین مقدس بانگ بر خواهد داشت :به پیش تا مرز خویش و انتقام خون تو را خواهد گرفت.گویی دشمنان ایران زمین فراموش کرده واز یاد برده اند که: خون هرگز نمی خسبد.
آری! شهادت مسعود عقدهء دردی است در گلوی تاریخ خونین ما که باریختن هیچ سرشکی زچشم هامان وهیچ خاکی بسرها مان خالی نخواهد شد…

فرهاد باغبانی

دیدگاه شما چیست؟