قطر سه برابر ایران از پارس جنوبی بهره برداری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، كشور قطر تاكنون از میدان مشترك نفت و گاز پارس جنوبی، یك میلیارد بشكه میعانات گازی برداشت كرده، در حالیبه گزارش خبرگزاری مهر، كشور قطر تاكنون از میدان مشترك نفت و گاز پارس جنوبی، یك میلیارد بشكه میعانات گازی برداشت كرده، در حالیكه ایران درهفت سال گذشته فقط ، حدود۳۸۰ میلیون بشكه میعانات گازی از این حوزه مشترك برداشت كرده است. كمبود سرمایه‌گذاری، نداشتن فن‌آوری و تجهیزات مورد نیاز و تحریم های بین المللی مهم ترین دلیل عقب ماندگی ایران از امیرنشین قطر در برداشت از میدان مشترك پارس جنوبی بوده است.كه ایران درهفت سال گذشته فقط ، حدود۳۸۰ میلیون بشكه میعانات گازی از این حوزه مشترك برداشت كرده است. كمبود سرمایه‌گذاری، نداشتن فن‌آوری و تجهیزات مورد نیاز و تحریم های بین المللی مهم ترین دلیل عقب ماندگی ایران از امیرنشین قطر در برداشت از میدان مشترك پارس جنوبی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.