قطر سه برابر ایران از پارس جنوبی بهره برداری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور قطر تاکنون از میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی، یک میلیارد بشکه میعانات گازی برداشت کرده، در حالیبه گزارش خبرگزاری مهر، کشور قطر تاکنون از میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی، یک میلیارد بشکه میعانات گازی برداشت کرده، در حالیکه ایران درهفت سال گذشته فقط ، حدود۳۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی از این حوزه مشترک برداشت کرده است. کمبود سرمایه‌گذاری، نداشتن فن‌آوری و تجهیزات مورد نیاز و تحریم های بین المللی مهم ترین دلیل عقب ماندگی ایران از امیرنشین قطر در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی بوده است.که ایران درهفت سال گذشته فقط ، حدود۳۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی از این حوزه مشترک برداشت کرده است. کمبود سرمایه‌گذاری، نداشتن فن‌آوری و تجهیزات مورد نیاز و تحریم های بین المللی مهم ترین دلیل عقب ماندگی ایران از امیرنشین قطر در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی بوده است.

دیدگاه شما چیست؟