بیانیه سازمان جوانان پیرامون بازداشت ابوالفضل عابدینی

به نام خداوند جان و خرد
پاینده ایران
سالی سخت بر پان ایرانیستها گذشت
هنوز چند ساعتی از خبر آزادی مهندس رضا کرمانی و سرور فرهاد باغبانی در اهواز نگذشته بود ،که روزنامه نگار میهن پرست و آزادیخواه ،سرور ابوالفضل عابدینی ،در منزل پدری خود ،در شهر رامهرمز بازداشت شد.
این بازداشت که توسط یکی از نهادهای امنیتی و به نحوی خشن ،آنهم در نیمه های شب صورت گرفته است،بیانگر استمرار فشارهای وارده و شدت عمل در مورد دوستان و یاران پان ایرانیست می باشد.
ابوالفضل عابدینی مدتی پیش و به دنبال چندین ماه بازداشت ،از زندان آزاد شده بود و در طول این مدت به پیشنهاد دوستان خود از فعالیت های جدی سیاسی کناره جسته و صرفا به فعالیت های فرهنگی مشغول بود.با این گونه بازداشتها،این پرسش اساسی برای جامعه ی ما بوجود می آید که آیا به راستی ،میهن پرستی ،عشق به ایران و دغده ی تمامیت ارضی و استقلال ایران ،چنین عقوبتی به دنبال دارد؟آیا پاداش توجه به منافع ملی ایران و حرکت در این مسیر ، زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی است؟
ما پان ایرانیستها ،همچون یار دربندمان ،سرور ابوالفضل عابدینی ،در راه حرکت ایران بسوی اقتدار،امنیت،آبادانی وآزادی و تلاش ملت بزرگ ایران در راه نیل به آرمان هایشان و زندگی شایسته ای که حق آنان است،این گونه عقوبت ها و سختی ها را با آغوش باز استقبال می کنیم.
سالی که به آخر آن نزدیک می شویم ،اگر چه برای پان ایرانیستها سالی سخت و دشوار بود که در آن علاوه بر تهاجمات وسیع علیه حزب ،تعدادی از پیشکسوتان و اعضای سازمان جوانان به بهانه های گوناگون تحت بازداشت های موقت قرار گرفتند،اما باور داریم که این سال و سالهای پیش رو ،نقطه عطفی برای حرکت جدی جامعه ایرانی بسوی آرمان های نهضت پان ایرانیسم ،درک منافع ملی و زندگی شایسته ای برای ملت بزرگ ایران خواهد بود.
چونان همیشه امید داریم وخواهانیم ،سرور ابوالفضل عابدینی ،هر چه زودتر از زندان آزاد و به جمع یاران پان ایرانیست خود برگردد و در شرایطی آزاد و به دور از فشارها و تهدیدها به فعالیت های میهن پرستانه خود ادامه دهد;چرا که اعتقاد راسخ داریم جامعه ایران،در شرایط سخت پیش رو،به جوانان با ایمان و میهن پرستی چون ابوالفضل عابدینی ،نیازی جدی و واقعی دارد.

پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ خورشیدی

دیدگاه شما چیست؟