بیانیه ی حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت سرور علی صالحی

بیانیه حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت سرور علی صالحی
بیانیه حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت سرور علی صالحی

پاینده ایران
سرور علی صالحی از اعضای حزب پان ایرانیست در سوئد ،در سن ۳۳ سالگی درگذشت . حزب پان ایرانیست درگذشت این جوان آرمانخواه و وطن پرست را به همه ی ایرانخواهان ،‌ همرزمان و دودمان وطن پرست ایشان دلارامی داده و از خداوند علو درجات ایشان را مسالت می نماید.
در این شرایط که میهن ما ، بیشتر از پیش به این جوانان وطن پرست و آرمانخواه نیازمند است ،‌ فقدان این زبدگان جامعه مشهودتر و شدیدتر نمایان می شود . امیدواریم سنگر خالی ایشان با جوانانی دیگر که در این مدت توسط روانشاد علی صالحی با کوششهای ایرانخواهانه و پان ایرانیستی آشنا شده اند پر و بار امانت منتقل شود.
پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

دیدگاه شما چیست؟