سازمان جوانان پیرامون حملات اخیر به حزب بیانیه صادر کرد

در ماهها و هفته های اخیر ایجاد محدودیت و فشارهای وارده بر اندامان حزب و فضاسازی کاذب رسانه ای علیه حزب پان ایرانیست شدت بیشتری به خود گرفته است.
همانطور که هموطنان شریف آگاهند،پان ایرانیست ها بیش از 60 سال است که تلاش گرانی سرسخت و خستگی ناپذیر در راه گسترش اندیشه های ملی و آرمان های بزرگ ملت ایران بوده اند .در طول شش دهه ی گذشته دفاع از تمامیت ارضی سرزمین ایران،کوشش در مسیر ایجاد هماهنگی و همگامی میان تیره ها و اقوام جامعه ی بزرگ ایرانی ،تلاش برای احقاق کلیه ی حقوق ازدست رفته ی ملت ایران،تبیین منافع ملی،تحلیل شرایط منطقه ای و جهانی و همچنین شرایط سیاسی و اجتماعی داخل کشور و تلاش برای تدوین راهبردی که بتواند حداکثر منافع ملی را برای ملت ایران تامین نماید،همواره جزءوظایف و رسالت های پان ایرانیست ها بوده است.بدیهی است در این رهگذر ،فعالیت های حزبی و سیاسی شفاف و همچنین نقد مسئولانه و شفاف از عملکرد و سیاست های هیات های حاکمه ،ابزاری در راستای نیل به این اهداف مقدس بوده است.

اما متاسفانه در آن سوی قضیه ،در 60 سال گذشته ،هیات های حاکمه یا حداقل بخشی از آنها،این نقدهای مسئولانه و منطبق با منافع ملی را تاب نیاورده اندو بدین سان پان ایرانیست ها هم در نظام گذشته و هم در سالهای اخیر ،مورد ستم قرار گرفته اند و با فشارهای وارده از طرف این بخش از هیات حاکمه مانوس گشته اند.

زندان،تبعید،پرونده سازی ،تهدید و ارعاب،محرومیت از حقوق اجتماعی و شهروندی (از جمله محرومیت از در اختیار داشتن پست های رده بالای مدیریتی برای کارمندان پان ایرانیست شاغل دولت،ایجاد محدودیت برای استخدام در دوایر دولتی ،ممنوعیت خروج از کشورو …)و مواردی دیگر از این قبیل ،گاه و بیگاه ،دامن گیر پان ایرانیستها بویژه فعالین حزب گردیده است.

در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388،این تضییقات و فشارها ابعاد گسترده تری به خود گرفت و بازداشت های پیاپی و قرارهای وثیقه سنگین برای فعالین پان ایرانیست،همچون دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی کشورمان تشدید گردید.اما در هفته های اخیر ،با توجه به شرایط حساسی که کشور ما در آن قرار گرفته است،این تضییقات وارد فاز جدید و قابل تاملی گردیده است.همزمان با فضاسازی کاذب در رسانه های وابسته به جریانات افراطی علیه حزب پان ایرانیست،اقداماتی مشکوک از قبیل حمله به یکی از دفاتر حزب در تهران،یورش به منزل مهندس کرمانی در کرج و انتقال اموال شخصی ایشان به مکانی نامعلوم ،بازداشت چند ساعته تعدادی از جوانان پان ایرانیست در کرج،ایجاد محدویت برای برگزاری مراسم یادبود روانشاد دکتر ابراهیم میرانی ،بازداشت سرور مهندس رضا کرمانی و تنی چند از جوانان پان ایرانیست در فرودگاه اهواز و مواردی دیگر صورت گرفته است;و البته همانطور که گفته شد عناصری افراطی ،مشکوک و احتمالا خودسر،از قبل در رسانه ها و سایت های وابسته ،این گونه تحرکات افراطی را تئوریزه می کنند.لذا با توجه به موارد ذکر شده و با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم،موارد ذیل را یادآوری می نماییم:

1-با توجه به حساسیت خاص پان ایرانیست ها نسبت به کیان حزبی،به خصوص در مورد جسارت به سرور مهندس کرمانی و جایگاه ویژه ای که ایشان در میان قاطبه ی پان ایرانیستها دارند و با عنایت به شرایط حساس کنونی که در آن قرار گرفته ایم ،از همه ی یاران پان ایرانیست ،خواستار حفظ کامل آرامش و هوشیاری،در ضمن پی گیری قانونی و منطقی حقوق خود ،هستیم.

2- گویا علیرغم خواست مسئولان ارشد در حفظ آرامش جامعه در شرایط خاص کنونی،بخشی از بدنه افراطی برخی از دستگاهها با دروغ پردازی ،پرونده سازی و اقدامات تحریک کننده غیر قانونی و خودسرانه تلاش دارند تا پان ایرانیستها را در جبهه ی مخالفین مستقیم خود قرار دهند; لذا به دستگاههای امنیتی و انتظامی مسئول ،نسبت به شناسایی و برخورد با این جریان های افراطی و مشکوک و این گونه اقدامات تحریک کننده و تامل برانگیز آگاهی و هشدار می دهیم.

3- این گونه فشارها هیچ گونه تردیدی در عزم راسخ پان ایرانیستها در راه تثبیت و شناساندن منافع ملی ایران ایجاد نخواهد کرد .پان ایرانیست ها همچون گذشته تسلیم این فشارها و تضییقات نشده و با مشی مشخص و شفاف سیاسی و با احساس مسئولیت و رسالت سنگینی که در مقابل آرمان های مقدس نهضت پان ایرانیسم ،که همان آرمان های بزرگ ملت ایران است،دارند،استوار و ثابت قدم این طریق اهورایی را می پیمایند تا به منزل مقصود برسند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.