اعدام خودسرانه ی فعالین سیاسی را به شدت محکوم می کنیم

چنانکه پیشتر در خبرها آمد روز یکشنبه ی هفته ی جاری پنج تن از هم میهنانمان به دلایل نامعلوم و بدون داشتن حق بهره گیری از دادرسی عادلانه و گذراندن روال قانونی به چوبه ی دار آویخته شدند که اقدام عجولانه ی رژیم در مجازات ایشان موجب بر انگیخته شدن خشم ایرانیان در سراسر جهان شد
ما اعدام غیر قانونی این فعالین سیاسی و تمامی کشته شدگان چند ماه اخیر را قویا محکوم کرده و خواستار پایان دادن به اعدام ,شکنجه و حبس خودسرانه ی آزادیخواهان در ایران هستیم

پاینده و سربلند باد ملت بزرگ ایران
سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست_ دفاتر آمریکایی

دیدگاه شما چیست؟