نگاهی به اسناد پان ایرانیستها در ۳۰ تیر ۱۳۳۱

زنده باد مصدق … مرگ بر دشمنان ایران

هم میهنان! زنان! مردان! کارگران! برزگران! اصناف! پیشه وران! اکنون میهن ما در آستانه انجام یک توطئه بزرگ و جنایت تاریخی قرار گرفته است. این جنایتی است که به دست عوامل بیگانه و نوکران نشاندار انگلیس برای شکست ملت ایران و در راه دشمنی با دکتر مصدق به کار میرود.

ما اکنون اعلام می داریم که جز دکتر مصدق هیچ کس را شایسته رهبری در این نبردهای رهایی بخش نمی شناسیم.هزاران هزار جوانان نیرومند حزب پان ایرانیست در سراسر ایران از رهبر انحراف ناپذیر مبارزه ملی “دکتر مصدق” حمایت خواهند کرد.ما نخواهیم گذارد یکبار دیگر تیرگی همه جا را فراگیرد و ظلمت ِ استعمار میهن ما را جولانگاه جنایتکاران قرار دهد.ما نبرد خونین خود را بر ضد همه دستگاه های بیگانه پرست ادامه می دهیم. ما همه مردم ایران را فرا میخوانیم که در راه به خاک سائیدن پوزه ی اجنبی پرستان همدوش مصدق دلیر همچنان به پیش روند.

ایرانی…خون و شرافت تاریخ ملت تو به تو حکم می کند که نگذاری مرز و بوم ایران باز اسیر پنجه های خون آشام استعمار گردد.

هم میهن … در صفوف مبارزه مجهز باش.

نبرد خونین ادامه خواهد یافت.

به پیش … با ما… در راه ایران …همدوش با مصدق.

دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست    شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۳۱

روزنامه ندای پان ایرانیسم – شماره ۲۷ – مرداد ۱۳۳۱


پاینده ایران
یاد قیام ملی سی ام تیر ماه ۱۳۳۱ گرامی باد
حزب پان ایرانیست دوشادوش همه مبارزان ضد استعمار و میهن پرست در این روز تاریخی با تمام نیرو در میدان مبارزه حاضر شد.
روزنامه ندای پان ایرانیسم در چاپ خانه توقیف شد.
سرور حسن کامبخش صاحب امتیاز و مدیر روزنامه با سرنیزه مجروح شد.
…سرور محسن پزشکپور دبیر مسئول وقت حزب دستگیر شد.
سرور هوشنگ رذیان از اندامان حزب در این روز شهید شد.
درود به روان همه جان باختگان سی ام تیر ماه ۱۳۳۱٫
پاینده ایران-حزب پان ایرانیست.

دیدگاه شما چیست؟