جانباختگان نیروهای مسلح در عملیات 21 آذر ۱۳۲۵ – نجات آذربایجان

۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵ روز نجات آذربایجان، روزی بود که یگان‌های ارتش ایران در میان شور و هیجان و فریادهای شادی مردم وارد تبریز و رضاییه شد و استان‌های شمالی ایران را از چنگ استالین و مزدورانش بیرون آورد. ۲۱ آذر روز عید ملی اعلام شد و از سال ۱۳۲۵ همه ساله در آن روز به یاد نجات آذربایجان و اعاده حق حاکمیت ایران بر آن خطه جشن گرفته شد.

 

جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی در عملیات 21 آذر- نجات آذربایجان:

 

 

21azarshahid2

 

 

 

 

نحوه شهادت محل شهادت تاریخ شهادت سمت / واحد خدمت نام و نام فامیل درجه
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 امیر نیروی زمینی شاهنشاهی عباس معین آزاد سرتیپ
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی حسین  کلاشی سرهنگ 2
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی علی ظهیرنیا سرهنگ 2
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی محمدامین امیرمالک سرگرد
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی عبدالله پورانی سرگرد
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

اسدالله ادیب امینی

سرگرد
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی علی اکبر ولیگی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی حسین ابرار اصل سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی امامقلی ضیائی مهر سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی سیدعلی فاطمی نائینی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی غیضعلی شعیفی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی نصرالله قاسمی اردبیلی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی علی اصغر داوری سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی جواد منجم زاده سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی حسن سرمدی ذکائی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی نعمت الله خسروی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی مهدی ناصر آزاد سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی محمد سلیمی سروان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

ابوالقاسم صدوقی

ستوان یکم
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی محمد سلامی ستوان یکم
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی عیسی دورسو نخواجه لو ستوان دوم
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

کاظم رحیم پور

ستوان دوم
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

حمدالله آزادی

ستوان دوم
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

غلامعلی انصاری

ستوان سوم
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

عبدالله عباس پور

ستوان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 افسر نیروی زمینی شاهنشاهی

رضا    جهانسوزی

ستوان
در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

           انسانی

استواریکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

لطفعلی هوشیار

استواریکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

اسمعیل رزم گر

استوار دوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

احمد سازش جو

استوار دوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

غلام   نوری

استوار دوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

حسن باقری بنام (خزاعی)

استوار دوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

مسلم موذن

استوار دوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

غلامحسین صدیقی

گروهبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

سید نصرت منیری

گروهبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

احمد بالاجا

گروهبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

زین العابدین فرجامی

گروهبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

علی صادق زاده

گروهبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار شهربانی کشور شاهنشاهی

اسماعیل هاشمی

سرپاسبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

حسین پیله ور زاده

گروهبان دوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

عباسعلی سعیدی

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

خسرو اصلان پرویز

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

حسین احمدی دیبارز

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

جواد مدیری

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

قوچعلی نوحی

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

محمدرضا چانی

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

اسمعیل مهدیلو

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

مهدی تاجداری

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

خدارحیم شفیع زاده

گروهبان سوم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 درجه دار نیروی زمینی شاهنشاهی

اسمعیل تیمار

سرجوخه

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 سرباز نیروی زمینی شاهنشاهی

حیدرعلی شایسته

سرباز 1 وظیفه

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 سرباز نیروی زمینی شاهنشاهی

رمضان علی اکبری

سرباز 1 وظیفه

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

رستم برزگری

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

غلامحسین اقبالی تسوچی

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

خلیل علی عباس نژآد

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

شاه پلنگ اسماعیلی

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

نصرالله آشوری

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

آقا ابراهیمی کلهر

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

محمد عزیزپور

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

غلامعلی مترجمی

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

            رستم

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

خانعلی طاهری مینائی

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

مجیویان خیاوی

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

جابر منیری

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

علی اصحابی

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

یوسف چناقلو

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

بایرامعلی آیرملو

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

اسرافیل مرادیان

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

محمد ناصربخت

ژاندارم یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی شهربانی کشور شاهنشاهی

توکل دلخواه

پاسبان یکم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 سرباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی

جمال پاسنداری

سرباز

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

اکبر پرویشی

ژاندارم

در رزم با شورشیان فرقه ؟ -/9/1325 جمعی ژاندارمری کشور شاهنشاهی

حسین حسین زاده مقبلی

ژاندارم

 

21azarshahid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *