آزمایش موفق آمیز نسل جدید موشک های بالستیک

ﺣﺴﯿﻦ دﻫﻘﺎن،  وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ایران از آزمایش موفق آمیز نسل جدید موشک های بالستیک خبر داد.

 

images (8)
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای دهقان  این موشک ها را “ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ﺑُﺮد ﺑﻠﻨﺪِ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎراﻧﯽ، ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﯿﺰری ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ، و ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﻨﺎ” توصیف کرده است.

وزیردفاع ایران افزوده است ” این دستاوردها باوجود تحریم ها وفشارها ی همه جانبه دشمن” بدست آمده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم در نامه ای که در خبرگزاری های ایران انتشار یافته، این آزمایش ها را تبریک گفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.