یادی از سرور سیاوش صفارپور

سالگرد در گذشت شادروان سیاوش صفارپور فرزند زنده یاد مهدی صفار پور را گرایم می داریم .یادش در دلهایمان جاودانه باد

دیدگاه شما چیست؟