ابوالفضل عابدینی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد .یکی از ننگین ترین احکام دادگاههای حاکمیت فرقه ای صادر گشت

ابوالفضل عابدینی از اعضای حزب پان ایرانیست و فعال حقوق بشر که برای چندمین بار روز ۱۱ اسفند با هجوم

بیشتر بخوانید