حکم شلاق و زندان امید دهدار زاده فعال پان ایرانیست خوزستانی تایید شد.

محکومیت امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست خوزستان در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. در این حکم

Read more

دادگاه امید دهدارزاده در اهواز برگزار گردید

دادگاه امید دهدارزاده در اهواز برگزار گردید دادگاه امید دهدارزاده فعال سیاسی خوزستانی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به

Read more