عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی در پاریس درگذشت

عباس کیارستمی، کارگردان نامی ایرانی پس از دوره‌ای بیماری در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او که ۷۶ سال داشت در

Read more

پیام سازمان‌های برونمرزی حزب پان‌ایرانیست پیرامون درگذشت دکتر فریور

پاینده ایران با اندوه بسیار آگاه شدیم که سرور گرانمایه دکتر اسماعیل فریور هم از جهان خاکی رخت بربست. شادروان

Read more

دکتر اسماعیل فریور از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست درگذشت

اسماعیل فریور در سال ۱۳۲۴ پس از رخدادهای آذربایجان و اقدامات تجزیه طلبی فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه

Read more