دکتر اسماعیل فریور از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست درگذشت

اسماعیل فریور در سال ۱۳۲۴ پس از رخدادهای آذربایجان و اقدامات تجزیه طلبی فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه وری و درگیری با جدایی خواهان به تهران آمده و در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت . 
اسماعیل فریور از نخستین روزهای تشکیل مکتب پان ایرانیسم(۱۵ شهریور ۱۳۲۶) به مکتب پان ایرانیسم پیوست و بعد ها هنگام تشکیل حزب پان ایرانیست از بنیانگذاران بر جسته حزبی بود .
ایشان خانم قدسیه پزشکپور خواهر سرور محسن پزشکپور را به همسری برگزید و در سال ۱۳۳۰ در اولین کنگره حزب پان ایرانیست به عنوان یکی از اندامان کمیته عالی رهبری برگزیده شد.
در سال ۱۳۳۱ هنگامیکه سرور محسن پزشکپور به خدمت سربازی (دانشکده افسری) رفت ایشان بعنوان جانشین دبیر مسوول حزب پان ایرانیست معرفی شد و پس از پایان دوران تحصیل و اخذ دکترای خود از دانشکده پزشکی به ارومیه ( رضائیه) جهت اقدام به طبابت رفتند .
دکتر فریور در دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شدند و در جریان جدایی اندوهبار بحرین یکی از چهارنماینده پان ایرانیست بودند که دولت هویدا را استیضاح نمودند.
دکتر فریور بعد از انقلاب در امریکا اقامت و متاسفانه در سالهای اخیر دچار فراموشی شده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۰ در شهر نیویورک درگذشتند .
پان ایرانیست ها خود را در سوگ وارده با خانواده های گرامی فریور و پزشکپور همدردی و دراندوه بازماندگان انباز می باشند

دیدگاه شما چیست؟