نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدرالیسم

نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدرالیسم دکتر محمدرضا خوبروی پاک تو وطن بشناس ای خواجه نخست (مولوی)    

بیشتر بخوانید

اقوام و اقلیت ها و جایگاه حقوقی آنان – دکتر محمد رضا خوبروی پاک

اقوام و اقلیت ها و جایگاه حقوقی آنان    دکتر مخمدرضا خوبروی پاک  متن سخنرانی در دانشگاه هایدلبرگ در ژوئن

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب “قومیت وقومیت گرایی در ایران؛افسانه و واقعیت” – نوشته دکتر حمید احمدی

 معرفی کتاب “قومیت وقومیت گرایی در ایران؛افسانه و واقعیت”           نویسنده: دکتر حمید احمدی ناشر: نشر

بیشتر بخوانید

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش نخست

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش نخست امین کریمی پیشگفتار تاکنون درباره‌ فدرالیسم قومی و لزوم ایجاد آن در

بیشتر بخوانید