مرخصی حسین شهریاری از پیشکسوتان پان ایرانیست

حسین شهریاری از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست در حالیکه روزهای پایانی محکومیت یکساله و نیم خود را سپری می نمود بر اساس ماده ۲۱۹ آیین نامه سازمان زندانها به مرخصی منجر به پایان دوره آمد .
ایشان که در ۵ مهر ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند بر اساس حکم صادره شان به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم بودند.

دیدگاه شما چیست؟