همبستگی‌ملی‌مردم‌ایران

مردم ایرانزمین، از هر تبار و با هر زبان ، یکپارچه و همدل در کنار آرامگاه کوروش بزرگ
هفتم آبان ١٣٩۵ خورشیدى – پاسارگاد

دیدگاه شما چیست؟