محاکمه میلاد دهقان در دادگاه انقلاب اهواز

صبح دیروز ۱۹ تیرماه۱۳۹۰ جلسه دادگاه میلاد دهقان در دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی احمدی برگزار شد.
این جلسه در شعبه ۱۲ بازپرسی و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب پان‌ایرانیست انجام گرفت. میلاد دهقان از فعالین پان ایرانیست در استان خوزستان است که سال گذشته همراه با حجت کلاشی مسوول سازمان جوانان حزب در بهشت آباد اهواز توسط مامورین اطلاعاتی دستگیر و به زندان کارون اهواز منتقل شد. ایشان و حجت کلاشی پس از یک هفته هر کدام با سپردن وثیقه ۲۰ میلیون تومان تا صدور حکم نهایی موقتا از زندان آزاد شدند.
سرور دهقان آخرین بار دوهفته پیش در تاریخ سوم تیرماه همراه با ۸ تن از پان اعضای حزب پان ایرانیست توسط ماموران مسلح اطلاعاتی در اهواز بازداشت شده بود.

هرانا؛ میلاد دهقان فعال سیاسی محاکمه شد

دیدگاه شما چیست؟