بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بیانیه اخیر جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران تضییع حقوق ملت توسط حاکمیت همانگونه که هموطنان فعال در عرصه های

Read more

واکنش مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به اظهارات برخی نمایندگان مجلس باکو

به نام خداوند جان وخرد پاینده ایران مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست خطاب به نمایندگان مجلس باکو عنوان کرد:از

Read more

پیام سازمان‌های برونمرزی حزب پان‌ایرانیست پیرامون درگذشت دکتر فریور

پاینده ایران با اندوه بسیار آگاه شدیم که سرور گرانمایه دکتر اسماعیل فریور هم از جهان خاکی رخت بربست. شادروان

Read more

بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون ترور برهان الدین ربانی

به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران با کمال تاسف با خبر شدیم، برهان الدین ربانی از مجاهدین و

Read more

بیانیه ی پان ایرانیست های خوزستان پیرامون دریاچه ی ارومیه

“بیانیه ی پان ایرانیست های خوزستان پیرامون دریاچه ی ارومیه “ به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران دریاچه

Read more

بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت مهندس رضا کرمانی

به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران بامداد روز شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰، مامورین امنیتی با مراجعه به منزل

Read more

بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون درگذشت هدی صابر

به نام خداوندجان وخرد پاینده ایران سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، درگذشت مظلومانه ی هدی صابر رابه ملت ایران ،فعالان

Read more

بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون تحولات بحرین

گناه خاطیان، مقدمین و متجاوزین به جان و مال مردم بی پناه و آزاده ی منطقه قابل عفو تاریخی نیست.***
عربستان نشان داد از پایه ها و حامیان حکومتهای استبدادی در منطقه و همسایه ای شرور است.

Read more