نگاهی به اسناد پان ایرانیستها در ۳۰ تیر ۱۳۳۱

زنده باد مصدق … مرگ بر دشمنان ایران هم میهنان! زنان! مردان! کارگران! برزگران! اصناف! پیشه وران! اکنون میهن ما

بیشتر بخوانید