بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون تحولات بحرین

گناه خاطیان، مقدمین و متجاوزین به جان و مال مردم بی پناه و آزاده ی منطقه قابل عفو تاریخی نیست.***
عربستان نشان داد از پایه ها و حامیان حکومتهای استبدادی در منطقه و همسایه ای شرور است.

بیشتر بخوانید