بیانیه سازمان جوانان حزب پیرامون وضعیت سرور شاهین زینعلی

به نام خداوند جان و خرد
پاینده ایران
سقف افق مطلوب شما شایسته قامت تاریخی ما نیست
رابعه عدویه می گوید:”در روز قیامت بر در جهنم می ایستم و می گویم هر کسی را که می خواهید به جهنم وارد کنید گناهش را بر دوش من بگذارید و او را رها کنید.”
سرور شاهین زینعلی بیش از ده روز است که شامگاهان از منزل در مقابل دیده ی مادر و خواهرانش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده که خانواده  وی تا کنون تماسی از ایشان نداشته است
آری ما پان ایرانیستها حاضریم بر در جهنم بی عدالتی بایستیم –و لابد سرور شاهین زینعلی نیز هم چنین باشد- و بگوئیم گناه آزادگان را بر دوش ما بنویسید و آنها را رها کنید و از این بابت گله و شکوه ای نیست ; همه  باید آماده ی پرداخت هزینه باشند و هستیم .بزرگی و آزادگی یک ملت, انتخاب والامنشی و گریز از تحقیر و حقارت با تکیه به زیست سرفراز ملی به راحتی و بی پرداخت هزینه میسر نیست,اما اندکی انصاف!شما با مبارزان طرفید نه با خانواده و بستگان و زن و بچه و والدین مبارزان!گناه مادر ایشان چیست که می بایست در بی خبری از فرزند بسر برد!؟
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست بازداشت های گسترده و احکام سنگین قضایی نسبت به معترضین و کوشندگان اجتماعی و سیاسی جامعه بزرگ ایران را به شدت محکوم کرده و همچنان با تکیه بر اصول شفاف و مشی روشن خود,راه درست خروج از بحران را در احترام به حقوق حقه ی ملت ,ایجاد فضای باز و گسترش آزادیهای سیاسی,تعطیلی خشونت و اتخاذ مشی گفتگوی همدلانه با نیت حقه و حسنه ی آبادی وطن میان همه نیروهای سیاسی و اجتماعی در فقدان حکمرانی فاعده ی عزیز بلا جهت و تمکین از برابری ابناءوطن می داند,باشد که بتوانیم بجای تنازع داخلی و کاستن از قدرت والای ملی در کنار یکدیگر با قبول تفاوتها و تفکرها بسوی افق های روشن گام برداریم.
پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
دیماه ۱۳۸۸ خورشیدی

دیدگاه شما چیست؟