قاضی وثیقه را نپذیرفت ,حجت کلاشی و میلاد دهقان به زندان سپیدار منتقل شدند

سرور حجت کلاشی, مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و سرور  میلاد دهقان از یاران پان ایرانیست  که قرار بود

بیشتر بخوانید

حجت کلاشی و میلاد دهقان در اهواز بازداشت شدند.

صبح امروز اول بهمن ماه  حجت کلاشی مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به همراه میلاد دهقان از یاران خوزستانی

بیشتر بخوانید