دکتر علی رشیدی آزاد شد

دکتر علی رشیدی، هموند شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران، از اقتصاددانان برجسته کشور و بنیانگذار انجمن اقتصاددانان ایران، که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۰، به جرم گزارش عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی،‌ تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و البته عضویت و فعالیت در جبهه ملی ایران بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.

دیدگاه شما چیست؟