مراسم سالگرد شهادت دکتر عاملی تحت تدابیر امنیتی برگزار شد


پاینده ایران
تعدادی از پان ایرانیستها با حضور بر سر مزار،سی و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد رضا عاملی تهرانی-آژیر-را گرامی داشتند.پان ایرانیستها در شرایطی سالگرد این ایرانپرست آزاده را بر پا کردند که تجمع نیروهای امنیتی در محل ،بصورت قابل توجهی مشهود بود;آنها کوشیدن با استفاده از دوربین و ضبط تصاویر ،مراسم را تحت تاثیر قرار دهند.
سرور مهندس رضا کرمانی – عضور ارشد و از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست طی اظهارنظر رسمی از تحمیل فضای امنیتی به جامعه به شدت انتقاد کرد.ایشان خاطرنشان شد ما پان ایرانیستها با این فشارها از آرمانها و ایده های خود عقب نخواهیم نشست و خواهیم کوشید حقوق شهروندی و مسلم خود را استیفاء کنیم.

دیدگاه شما چیست؟